header_balk_blauw

Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN MODIFORCE B.V.

D.D. 19 DECEMBER 2018

Artikel 1 – Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Pon: Modiforce B.V. en/of met haar verbonden ondernemingen;
Leverancier: degene die aan Pon zaken levert, voor haar diensten verricht of met Pon is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene aan wie Pon een opdracht van andere aard heeft verstrekt;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Pon en Leverancier betreffende de aankoop van zakenen/of het afnemen van diensten door Pon van Leverancier, waaronder onder meer wordt verstaan de raam- of mantelovereenkomsten die Pon en Leverancier sluiten, alsmede iedere andere opdracht die Pon aan Leverancier verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden, alsmede deze algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, orders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen terzake van het door Leverancier aan Pon leveren van zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden.
2.2 Afwijking en/of aanvulling van deze algemene inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
2.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. In het geval Pon en Leverancier een raam- of mantelovereenkomst hebben gesloten, geldt bij strijdigheid de navolgende rangorde: (1) inhoud van raam- of mantelovereenkomst, (2) inhoud van bijlage bij de raam- of mantelovereenkomst, (3) inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Offertes / aanbiedingen / etc. afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk en hebben een minimale geldigheidsduur van 90 dagen.
3.2 Leverancier ziet er op toe dat de aanbieding/offerte/etc. in ieder geval de volgende informatie bevat: naam en adres van Leverancier, naam en adres van Pon, artikelnummer Pon (indien van toepassing), duidelijke omschrijving van de te leveren zaken en/of diensten, hoeveelheid te leveren zaken en/of diensten, eenheidsprijs excl. BTW, te betalen BTW bedrag in Euro’s, naam, adres en BTW identificatienummer van fiscaal vertegenwoordiger als deze de belasting voldoet, BTW identificatienummer van Leverancier, Leverancierscode (indien van toepassing), bankrekeningnummer van Leverancier, leverdatum en (indien van toepassing) pakbonnummer.
3.3 Een Overeenkomst komt tussen Pon en Leverancier pas tot stand indien (i) Pon een offerte / aanbieding van Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel terzake een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd en (ii) Leverancier de order van Pon schriftelijk heeft bevestigd. Indien Leverancier niet binnen 5 dagen nadat Pon een order heeft geplaatst de order van Pon schriftelijk heeft bevestigd, wordt ervan uitgegaan dat Leverancier de order van Pon schriftelijk heeft bevestigd en komt de Overeenkomst niettemin tot stand. Voor zover de Overeenkomst een raam- of mantelovereenkomst betreft, komt deze tot stand door schriftelijke acceptatie van zowel Pon als Leverancier.
3.4 Mondelinge orders / opdrachten binden Pon niet, behoudens voor zover de mondelinge order / opdracht door Pon schriftelijk is bevestigd.
3.5 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte / aanbieding zijn voor rekening van Leverancier.
3.6 Wanneer Pon bepaalde (contact)personen binnen haar organisatie heeft geautoriseerd voor de uitvoering van de met Leverancier gesloten Overeenkomst, kunnen en mogen zaken en diensten uitsluitend worden besteld door deze door Pon geautoriseerde (contact)personen door middel van een order. Indien een order wordt verzonden door een ander persoon dan een geautoriseerd persoon is Pon te allen tijde bevoegd de order – kosteloos – in te trekken.
3.7 De relatie tussen Pon en Leverancier is niet-exclusief. Pon heeft geen verplichting tot afname van zaken en/of diensten.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen in Euro’s en zijn prijzen exclusief BTW, maar inclusief alle (overige) belastingen, heffingen en kosten.
4.2 De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 5 – Levering van zaken

5.1 Levering van zaken dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de Overeenkomst is
aangegeven. Levering geschiedt DDP in de zin van de Incoterms 2010.
5.2 Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor (delen van) de levering van zaken is Leverancier in verzuim. Leverancier zal een dreigende levertijdoverschrijding onverwijld en schriftelijk aan Pon melden. Deze melding laat onverlet de eventuele gevolgen en aansprakelijkheid in verband met deze overschrijding. Naast schadevergoeding is Leverancier, indien de levertermijn met 10 kalenderdagen wordt overschreden, direct een boete verschuldigd ter hoogte van 5% van de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken, te vermeerderen met 1% van deze overeengekomen prijs voor iedere week dat deze overschrijding voortduurt. Wettelijke rente op grond van art 6:119a BW gaat op enige door Leverancier verschuldigde boete automatisch lopen vanaf het moment dat de boete is verbeurd en dus zonder dat Pon Leverancier terzake in gebreke hoeft te stellen.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze algemene inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.
5.4 Met levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.5 Onder levering wordt mede verstaan de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie.
5.6 De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens Pon in ontvangst zijn genomen en door Pon schriftelijk voor akkoord is getekend voor aflevering. Laatstgenoemde ondertekening laat onverlet dat de geleverde zaken op de voet van artikel 7 van deze algemene
inkoopvoorwaarden kunnen worden afgekeurd. Voorts kan Leverancier aan de in de eerste zin van dit artikellid genoemde ondertekening geen enkel recht ontlenen en de ondertekening staat bijgevolg niet in de weg aan het (bijvoorbeeld) door Pon uitoefenen van haar rechten (onder meer) uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier.
5.7 Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten in geval Pon tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.
5.8 Leverancier doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.

Artikel 6 – Uitvoering van diensten

6.1 De uitvoering van diensten dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de Overeenkomst is aangegeven en conform de geldende veiligheidsvoorschriften.
6.2 Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor het verlenen van diensten is Leverancier in verzuim.
6.3 De verlening van diensten is voltooid op het moment dat Pon schriftelijk heeft bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht dan wel de verleende diensten heeft goedgekeurd. Leverancier kan aan deze bevestiging dan wel goedkeuring geen enkel recht ontlenen en de bevestiging dan wel goedkeuring staat bijgevolg niet in de weg aan het (bijvoorbeeld) door Pon uitoefenen van haar rechten (onder meer) uit hoofde van een tekortkoming aan de zijde van Leverancier.
6.4 Leverancier kan de uitvoering van diensten enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pon aan derden opdragen.
6.5 Leverancier is verantwoordelijk en draagt zorg voor de bij de te verrichten diensten in te schakelen hulpmiddelen, personeel en / of derden.
6.6 Leverancier is niet bevoegd de uitvoering van diensten op te schorten in geval Pon tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.

Artikel 7 – Keuring / geen klachtplicht

7.1 Pon is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) zaken aan een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of geleverde diensten conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd. Leverancier is verplicht daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
7.2 In geval van afkeuring zal Pon Leverancier daarvan in kennis stellen. Pon zal de afgekeurde zaken voor rekening en risico van Leverancier (doen) opslaan. Indien Leverancier niet binnen een termijn van 14 dagen nadat Pon aan Leverancier heeft kenbaar gemaakt dat de geleverde zaken zijn afgekeurd deze zaken heeft teruggehaald, kan Pon deze zaken zonder toestemming van Leverancier voor diens rekening en risico aan hem retourneren, of kan Pon deze zaken voor rekening en risico van Leverancier opslaan dan wel verkopen dan wel vernietigen.
7.3 Leverancier kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek als bedoeld in artikel 7.1. dan wel aan het achterwege blijven daarvan geen enkel recht ontlenen.
7.4 Pon is nimmer gebonden aan enige door Leverancier gestelde termijn waarbinnen door Pon kenbaar moet worden gemaakt dat de geleverde zaken afgekeurd worden althans waarbinnen Pon dient te reclameren.

Artikel 8 – Eigendom en risico

8.1 De eigendom en risico van zaken gaat van Leverancier op Pon over op het moment van levering, tenzij (i) anders is overeengekomen of (ii) de zaken tijdens of na de levering door Pon worden afgekeurd (op de voet van artikel 7).
8.2 Leverancier garandeert dat de onbezwaarde eigendom van zaken wordt verkregen.
8.3 Leverancier doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.

Artikel 9 – Verpakking en verzending

9.1 Leverancier zal de zaken voor zijn rekening met inachtneming van de bij Overeenkomst en wet gestelde eisen en op een voor de zaken geëigende manier verpakken. Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende dan wel inadequate verpakking.
9.2 Iedere zending dient te worden vergezeld van een paklijst.
9.3 Leverancier dient verpakkingsmateriaal op eerste verzoek van Pon terug te nemen.
9.4 Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door deze op te geven bestemming.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Betaling zal geschieden binnen een betalingstermijn van 60 dagen, mits de geleverde zaken dan wel de uitgevoerde diensten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende documentatie waaronder de correct geadresseerde en volledige factuur.
10.2 Facturen dienen de volgende informatie te bevatten: naam en adres van Leverancier, naam en adres van Pon, purchase order/artikelnummer Pon (indien van toepassing), duidelijke omschrijving van de te leveren zaken en/of diensten, hoeveelheid te leveren zaken en/of diensten, eenheidsprijs excl. BTW, te betalen BTW bedrag in Euro’s, naam, adres en BTW identificatienummer van fiscaal vertegenwoordiger als deze de belasting voldoet, BTW identificatienummer van Leverancier, Leverancierscode (indien van toepassing), bankrekeningnummer van Leverancier, leverdatum en
(indien van toepassing) pakbonnummer.
10.3 Betaling door Pon houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
10.4 Pon is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op haar en/of met haar verbonden ondernemingen te verrekenen met vorderingen die Pon en/of met haar verbonden ondernemingen, uit welke hoofde dan ook, hebben op Leverancier.

Artikel 11 – Vooruitbetaling

11.1 In geval vooruitbetaling is overeengekomen, heeft Pon het recht te allen tijde van Leverancier te verlangen dat deze voor het vooruitbetaalde bedrag, tot genoegen van Pon, zekerheid stelt, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.
11.2 In geval van vooruitbetaling voor de vervaardiging van een zaak of een werk, gaat de eigendom van de zaak of het werk over op Pon op het moment dat de vooruitbetaling wordt verricht.
11.3 In geval van vooruitbetaling, zal Leverancier ten minste wekelijks aan Pon rapporteren over de uitvoering van de Overeenkomst waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.

Artikel 12 – Meerwerk

12.1 Leverancier zal ervoor waken dat de overeengekomen begroting voor het uitvoeren van de Overeenkomst niet wordt overschreden. Indien Leverancier constateert dat de daadwerkelijke vergoeding (mogelijk) het totaalbedrag zal overschrijden dat is begroot, zal Leverancier dat
onverwijld aan Pon melden. Pon behoeft voor de tijd die meer is gewerkt dan was begroot alleen een vergoeding te betalen indien Pon daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 13 – Garantie

13.1 Leverancier garandeert dat de te leveren zaken dan wel de te verlenen diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat:
– de zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
– de zaken nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, bezwaringen;
– de zaken dan wel de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten;
– de diensten op vakbekwame/vakkundige wijze, via de laatste stand der techniek en ononderbroken zullen worden uitgevoerd;
– de zaken dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke regels van zelfregulering en/of door Pon gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en reclame;
– de zaken voorzien zijn van alle wettelijk vereiste aanduidingen, waaronder, maar niet beperkt tot, een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt;
– de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik; en
– de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door Pon verzochte documentatie, ongeacht of die documentatie door Pon is verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst.
13.2 Leverancier garandeert tevens dat er onder meer (i) niet in strijd zal worden gehandeld met de voor hem vigerende wetgeving op het gebied van kinderarbeid, (ii) er geen discriminatie zal plaatsvinden op grond van ras, geslacht, religie, etc., en dat elke vorm van discriminatie zal worden
verboden, (iii) er geen sprake zal zijn van gedwongen, verborgen, gevaarlijk werk of werkstraffen, met uitzondering van het werk van gevangenen die vrij kunnen kiezen ergens te werken en een marktconform salaris ontvangen, (iv) de werknemers degelijke en zekere arbeids – en
levensvoorwaarden wordt aangeboden en (v) het recht van vrije vereniging zal worden gerespecteerd.
13.3 Indien geleverde zaken – ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen – niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 van artikel 13, zal Leverancier de zaken voor zijn rekening en ter keuze van Pon op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij
Pon de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van deze algemene inkoopvoorwaarden en een en ander onverminderd de andere rechten van Pon uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het recht op schadevergoeding). Alle
in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van reparatie en demontage) komen voor rekening van Leverancier.
13.4 In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Pon het recht herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten
voeren. Dit ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
13.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantietermijn van drie jaren nadat de zaken zijn geleverd dan wel de diensten zijn uitgevoerd.
13.6 Leverancier garandeert dat hij na aflevering gedurende een periode van ten minste vijf jaar na aflevering onderdelen van de geleverde zaken en/of diensten aan Pon zal kunnen leveren.
13.7 Een overeengekomen garantietermijn begint na acceptatie van het uitgevoerde herstel, de vervanging of aanvulling waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn opnieuw te lopen.

Artikel 14 – Oneigenlijk voordeel

14.1 Leverancier verklaart, zorgt en garandeert dat:
– hij zich bij het nakomen van de Overeenkomst onthoudt van het op onoorbare dan wel ongepaste wijze (doen) bevorderen of (doen) bewerkstelligen van enig oneigenlijk voordeel voor Pon of medewerkers van Pon door het onder meer – direct of indirect – (doen) aanbieden, (doen) beloven, (doen) betalen, (doen) schenken of (doen) inwilligen van enig aanbod, toezegging of gift van een bedrag of enig ander voordeel wat op geld waardeerbaar
is;
– hij geen van bovengenoemde aanbiedingen, beloftes, betalingen, schenkingen of toezeggingen heeft gedaan dan wel heeft laten doen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.
14.2 Leverancier is verplicht de verplichtingen als bedoeld in artikel 14.1 op te leggen aan zijn (leidinggevende dan wel lagere) werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Leverancier staat er voor in dat deze werknemers / derden niet in strijd handelen met de desbetreffende verplichtingen.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1 Leverancier is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Pon afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Pon is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden (“Vertrouwelijke Informatie”). Leverancier beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pon maakt Leverancier geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Leverancier de Vertrouwelijke Informatie of enig deel
daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.
15.2 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 15.1 geldt niet voor informatie waarvan de Leverancier met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:
– voorafgaand aan openbaarmaking door Pon volledig in zijn bezit was zonder dat Leverancier daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Pon of een derde was gebonden; of
– op het moment van openbaarmaking door Pon reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Leverancier; of
– door Leverancier werd verworven van een derde die niet gebonden was door een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of
– door Leverancier zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door Pon geopenbaarde informatie; of
– op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of een ander overheidsorgaan, door Leverancier openbaar moet worden gemaakt. In dat geval zal Leverancier Pon hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Leverancier, in overleg met Pon, kan worden beperkt tot hetgeen
strikt noodzakelijk is.
15.3 Leverancier is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 15.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Leverancier staat er voor in dat deze werknemers / derden niet in strijd handelen met de
geheimhoudingsplicht.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

16.1 Voor zover terzake van door Leverancier geleverde zaken en/of door hem verleende diensten, inclusief de daarbij behorende documenten, intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, waarvan Leverancier kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de Overeenkomst
reeds bestonden en in eigendom waren bij Leverancier of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij Leverancier. Leverancier verleent aan Pon een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van Pon. Dit gebruiksrecht van Pon omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan haar
(mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
16.2 Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.
16.3 Leverancier vrijwaart Pon tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in artikel 16.2 van deze algemene inkoopvoorwaarden genoemde rechten en Leverancier zal Pon alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
16.4 Alle tekeningen, materialen en andere hulpmiddelen verschaft door Pon dan wel tot stand gebracht of aangeschaft door Leverancier op kosten van Pon, zijn eigendom van Pon en zijn te allen tijde door Pon direct opvorderbaar. Leverancier zal al deze hulpmiddelen voor zijn rekening en risico
beheren en in goede staat houden. Hij zal deze niet gebruiken voor, of laten gebruiken door, derden tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd door Pon. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op alle in dit artikel 16.4 bedoelde hulpmiddelen.
16.5 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle materialen, methodes, gegevens, tekeningen, informatie, verslagen, know-how, uitvindingen, handelsgeheimen, verbeteringen, technieken en andere resultaten, alsmede bijbehorende documentatie, die in verband met of als
gevolg van enige relatie (waaronder de Overeenkomst) tussen Pon en Leverancier ontstaan, berusten vanaf het moment van totstandkoming uitsluitend bij Pon. Leverancier draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet die intellectuele eigendomsrechten over aan Pon,
welke overdracht Pon aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een akte, dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt Leverancier reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan Pon die overdracht dan wel aantekening (of andere formele handeling) te doen bewerkstelligen.
16.6 Indien Leverancier in verband met de levering van zaken en/of diensten aan en/of de uitvoering van werkzaamheden voor Pon informatie (hierna: de “Gegevens”) verzamelt en vastlegt, zijn deze Gegevens aan te merken als Vertrouwelijke Informatie als bedoeld in artikel 15.1 en Leverancier verplicht zich tot absolute geheimhouding daarvan. De Gegevens zullen op eerste verzoek aan Pon worden verstrekt en zullen niet met anderen dan Pon worden gedeeld, zonder voorafgaande toestemming van Pon. Het is Leverancier niet toegestaan de Gegevens te wijzigen, te vernietigen of te gebruiken anders dan in overeenstemming met deze bepaling. Voor zover op de Gegevens enige rechten van intellectuele eigendom rusten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten of databankrechten, zal Leverancier deze rechten op eerste verzoek overdragen aan Pon.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier geeft Pon het recht om Leverancier te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en / of gevolgen daarvan voor rekening en risico van Leverancier.
17.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Pon wordt geleden als gevolg (in de zin van condicio sine qua non-verband) van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.
17.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 16.3, vrijwaart Leverancier Pon tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen Pon en Leverancier gesloten Overeenkomst.
17.4 Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in het onderhavige artikel 17 genoegzaam verzekeren, of verzekerd zijn, en verleent Pon desgewenst inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken.
17.5 Pon is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van Pon.
17.6 De klachtplicht ex artikel 6:89 BW en artikel 7:23 BW is uitgesloten

Artikel 18 – Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat
daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
18.2 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen bij Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van Leverancier. Het voorgaande is geen limitatieve opsomming.

Artikel 19 – Beëindiging

19.1 Pon is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst, zonder geldige reden en zonder dat zij terzake schadeplichtig is, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.
19.2 Pon is gerechtigd iedere Overeenkomst met Leverancier met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, op te schorten, in te trekken, te ontbinden of beëindigen, zonder dat zij is gehouden enige schadevergoeding te betalen aan Leverancier:
– Indien de Leverancier tekort schiet in de nakoming van een of meer verplichtingen, en Leverancier, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, deze verplichtingen niet binnen 30 dagen na de datum van een door Pon gegeven schriftelijke ingebrekestelling nakomt;
– In geval van surseance van betaling (of een aanvrage daartoe) of faillissement (of een aanvrage daartoe) van de Leverancier;
– In geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Leverancier;
– Indien een persoon of entiteit anders dan de huidige moedermaatschappij van Leverancier (i) houder is geworden van meer dan 50% van de aandelen in het kapitaal van Leverancier of (ii) meer dan 50% van de stemrechten in de algemene vergadering van de Leverancier kan uitoefenen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden;
– In geval de voor de bedrijfsactiviteiten van Leverancier benodigde vergunningen worden ingetrokken of de voorwaarden daarvan worden gewijzigd, waardoor Leverancier diens bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten op de wijze als overeengekomen;
– In geval van beslag op de bedrijfsmiddelen van de Leverancier benodigd voor het uitoefenen van diens bedrijfsactiviteiten en/of het uitvoeren van een Overeenkomst; of
– In geval de Leverancier diens rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst overdraagt aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pon.
19.3 Alle vorderingen die Pon in de hierboven in artikel 19 genoemde gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 20 – Toepassing inleners- en ketenaansprakelijkheidswetgeving

20.1 Leverancier dient te beschikken over een vestigingsvergunning voor zover deze voor hem wettelijk verplicht is. Leverancier zal Pon op eerste verzoek een kopie van dit document doen toekomen.
20.2 Leverancier zal op eerste verzoek van Pon aan Pon overhandigen (i) een staat vermeldende de naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats (ii) de arbeidsvoorwaarden, alsmede (iii) loonstaten en manurenverantwoording van alle personen die door of vanwege Leverancier op het werk aanwezig zijn.
20.3 Leverancier zal zijn verplichten jegens en in verband met de door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen strikt na komen. Leverancier vrijwaart Pon voor aanspraken van derden in verband met het niet naleven door Leverancier, of door een door Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde (zoals ondergeschikten, niet-ondergeschikten, onderaannemers, etc.), van verplichtingen jegens die derden of de Belastingdienst.
20.4 Leverancier zal telkens op eerste verzoek van Pon aan Pon een kopie doen toekomen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst.
20.5 Pon heeft steeds het recht om het deel van het door haar aan Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de door Leverancier in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde premies sociale verzekeringen, omzetbelasting en loonbelasting, waarvoor Pon ingevolge de Invorderingswetswet 1990 en bijbehorende uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Leverancier te betalen door betaling op diens geblokkeerde rekening als bedoeld in de Invorderingswetswet 1990 en bijbehorende uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Leverancier dient op eerste verzoek van Pon een dergelijke geblokkeerde rekening te openen en aan te houden.
20.6 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, is Pon te allen tijde bevoegd om de aldaar bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen, omzetbelasting, en loonbelasting op de aanneemsom in te houden en namens de Leverancier rechtstreeks aan de Belastingdienst te
betalen.
20.7 In de gevallen als bedoeld in de artikelen 20.5 en 20.6 worden de door Pon betaalde bedragen gezien als voldaan ten opzichte van de bestaande verplichting.

Artikel 21 – Overdracht

21.1 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toerstemming van Pon.
21.2 Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pon.

Artikel 22 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

22.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst.
22.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die qua strekking zo veel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en die voorts, alle omstandigheden daarbij in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 De rechtsverhouding tussen Pon en Leverancier wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
23.2 Alle geschillen tussen Pon en Leverancier worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 24 – Slotbepaling

24.1 De Nederlandstalige tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.