Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden ter zake de verkoop en de levering van producten en/of daaraan gerelateerde diensten door ModiForce B.V.

Artikel I – Algemeen
1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-,
aannemings- en andere overeenkomsten betreffende door ModiForce B.V., hierna te noemen “ModiForce”, te verrichten
voertuig modificatie werkzaamheden, levering van producten en/of diensten en te verrichten reparaties en/of storingen
gedaan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden. Afwijkende voorwaarden en/of bepalingen zijn slechts van toepassing voor zover dat uitdrukkelijk tussen
partijen schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan
de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
3. Indien op enige bepaling van deze voorwaarden, of deel daarvan, geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of
nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of
nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de
ongeldige of nietige bepaling.

Artikel II – Aanbieding en overeenkomst
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat het contract door Opdrachtgever
wordt ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat ModiForce de schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt.Tevens is
ModiForce slechts gebonden indien deze overeenkomst is aangegaan door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van
Opdrachtgever.
3. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen door werknemers van ModiForce, waaronder annuleringen van gesloten
overeenkomsten, binden ModiForce niet, dan nadat en voor zover zij door ModiForce schriftelijk zijn bevestigd.
4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ModiForce in overleg met de Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd
tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in de schriftelijke
aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden.
5. Indien Opdrachtgever zelf de mate bepaalt van reparatie, revisie en/of welke onderdelen daarbij moeten worden
vernieuwd en dit naar de mening van ModiForce onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de
te verrichten werkzaamheden, kan ModiForce de opdracht alsnog weigeren zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden.

Artikel III – Prijs
1. Voor zover niet anders door ModiForce vermeld, zijn de opgegeven prijzen gebaseerd op levering EXW dan wel DAP
volgens laatste versie INCOTERMS en zijn exclusief verpakking, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering
vallende overheidslasten.
2. Indien montage en/of inbedrijfstelling van het te leveren product door ModiForce schriftelijk in de overeenkomst is
overeengekomen, is de prijs inclusief de overeengekomen montage-omvang en het bedrijfsvaardig opleveren van het
product op de in de aanbieding genoemde plaats, inclusief alle kosten doch exclusief omzetbelasting.
3. Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (bijvoorbeeld door
verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en/of importeurs prijzen e.d.)
is ModiForce gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Opdrachtgever heeft het recht om, indien deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, de koop te annuleren evenwel
zonder het recht op schadevergoeding. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht de koop te annuleren dient hij
aan ModiForce een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de overeengekomen
verkoopprijs.
4. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente
verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een
gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder begrepen
buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens wordt bij niet
of niet tijdige betaling het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten.

Artikel IV – Levertijd en levering
1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door ModiForce van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens,
vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door ModiForce van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvragen der werkzaamheden bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd
door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige
levering van de voor de uitvoering van het werk door ModiForce bestelde materialen. Indien buiten toedoen/schuld van
ModiForce vertraging ontstaat bij wijziging in de bedoelde werkomstandigheden of doordat de tijdig bestelde materialen niet
tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd voor zover nodig.
3. Het product en/of dienst geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer:
a. het voor bezitsoverdracht aan Opdrachtgever (gedeeltelijk) beschikbaar is en/of in gebruik genomen kan worden, althans
in diens macht kan worden gesteld en Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld, en onverminderd onze gehoudenheid tot
nakoming van eventuele montage- of installatie verplichtingen;
b. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke bij ModiForce bekend waren toen de levertijd en/of
uitvoeringsperiode werd vastgesteld, zoals maar niet uitsluitend als de vertraging is ten gevolge van het niet voldoen door
Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van deze te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, kan ModiForce de levertijden/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd
nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning kunnen
worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
5. Als er sprake is van schriftelijk tussen partijen overeengekomen meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning dit toelaat.
6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de Opdrachtgever geen recht op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen
verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
7. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8. Indien de Opdrachtgever het werk afkeurt zal hij dat binnen 14 dagen na levering schriftelijk, omkleed met reden aan
ModiForce kenbaar maken. Opdrachtnemer zal ModiForce alsdan in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.
De bepalingen van artikel VI zijn daarop opnieuw van toepassing
8. Indien Opdrachtgever weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen komen alle daaruit voortvloeiende
kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor zijn rekening.
9. Bij annulering van de overeenkomst c.q. niet afname van de door ModiForce te leveren zaken is Opdrachtgever
onmiddellijk 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd onverminderd het recht van ModiForce om naast deze
tegemoetkoming in de kosten en winstderving volledige vergoeding van de Opdrachtgever wegens de door de annulering
geleden schade te eisen.
10. Opdrachtgever vrijwaart ModiForce voor aanspraken van derden ter zake niet tijdige oplevering van het werk of delen
daarvan.

Artikel V – Risico-overgang
1. Het risico van een zaak gaat over op het moment dat ModiForce deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. IV lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op
Opdrachtgever over wanneer al het door Opdrachtgever aan ModiForce uit hoofde van de levering of daaraan gerelateerde
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ModiForce is voldaan.

Artikel VI – Voorwaarden voor uitvoering van werkzaamheden
1. Indien werkzaamheden in een van de werkplaatsen van ModiForce wordt uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten
buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of reviseren zaken te allen tijde
voor risico van Opdrachtgever.
2. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt, dient Opdrachtgever voor eigen
rekening en risico te zorgen dat:
a. bij aanvang van en tijdens de montage alle benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn;
b.de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die
schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet
Opdrachtgever zorg dragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;
c. de ModiForce technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de
werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren;
d. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct
na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken,
dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden moeten voortzetten;
e. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijs verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking
te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;
f. ModiForce op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen;
g. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
h. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met
de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door ModiForce technici,
aan alle overheidsvoorschriften is voldaan;
i. zich ten genoegen van ModiForce te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de
duur van de te verrichten werkzaamheden tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt
tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ModiForce opgedragen werkzaamheden.
3. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn
voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

Artikel VII – Ontwerpen en materialen
1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewicht opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien
en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door ModiForce
ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt ModiForce auteursrechten, alle rechten van
industriële eigendom en blijven alle gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,
programmatuur enz. onvervreemdbaar eigendom van ModiForce, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Opdrachtgever garandeert te allen tijde dat de door ModiForce verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt in
verband met de overeenkomst en dat hij deze niet op enigerlei wijze zal gebruiken in strijd met intellectuele rechten van
derden.
3. Opdrachtgever dient ModiForce te vrijwaren voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken door derden jegens
ModiForce geldend gemaakt uit hoofde van schending van de in het vorige sub artikel genoemde rechten.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor
de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
5. Als opdrachtgever ModiForce gegevens, tekeningen enz. verstrekt, gaat ModiForce uit van de juistheid hiervan en wordt
de aanbieding hierop gebaseerd.

Artikel VIII – Facturering en betaling
1. De facturering van de overeengekomen prijs zal als volgt geschieden:
a. 30% bij opdracht; 70% vóór levering als bedoeld in art. IV lid 3;
b. bij levering van onderdelen of toebehoren: voor het volledige bedrag.
2. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder enige aftrek of verrekening, onverwijld na
ontvangst van de factuur te geschieden op een door ModiForce aangewezen rekening.
4. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der
vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de
Opdrachtgever komen.

Artikel IX – Wijzigingen in het werk
1. Wijzigingen in het werk zijn meer- of minderwerk ingeval:
a. van een wijziging in het ontwerp of de specificaties;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
2. Meer- en minderwerk wordt op nacalculatie doorbelast.
3. Na ontvangst en goedkeuring van de Opdrachtgever van de door ModiForce uitgebrachte offerte inzake het gewenste
product, wordt dit product door ModiForce ingepland. ModiForce zal Opdrachtgever daaropvolgend een planning sturen,
alsmede een leveringsdatum. Tot vier weken voor deze opgegeven datum is de Opdrachtgever gerechtigd eventuele
wijzigingen door te geven. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn van vier weken wijzigingen doorgeeft, vervalt de
overeengekomen planning en leveringsdatum en is ModiForce gerechtigd alle hiermee gepaard gaande directe en indirecte
kosten aan de Opdrachtgever door te belasten. Partijen zullen alsdan een nieuwe planning en leveringsdatum
overeenkomen. Dit is eveneens van toepassing indien de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het tijdig aanleveren
van het desbetreffende Product bij ModiForce en deze datum overschrijdt.

Artikel X – On uitvoerbaarheid van de overeenkomst/opdracht
1. ModiForce heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten, als omstandigheden, die bij het sluiten van
de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten de invloedssfeer van ModiForce liggen, ModiForce tijdelijk
verhinderen haar verplichtingen na te komen.
2. Onder deze omstandigheden wordt –onder andere- verstaan omstandigheden dat de leveranciers en/of onderaannemers
van ModiForce niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, onvoorziene technische omstandigheden die de
overeengekomen uitvoering beletten, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van de te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3. ModiForce is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden
heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen
dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van
de ontbinding geleden of te lijden schade.
4. In aanvulling op de hierboven genoemde omstandigheden wordt onder overmacht tevens verstaan: elke omstandigheid
waardoor de nakoming voor ModiForce wordt verhinderd of onredelijk bezwaarlijk is alsmede, voor zover daaronder niet
reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemieën, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport
moeilijkheden, brand en andere storingen.

Artikel XI – Reclamering en garantie
1. Reclamering door Opdrachtgever ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontvangst van het product doch
uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van het product, gespecificeerd en schriftelijk te geschieden. Reclamering ter
zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in de leden 2 en 3 bedoelde
garantietermijn eveneens via een schriftelijke gespecificeerde mededeling plaats te vinden. Bij overschrijding van genoemde
termijnen vervalt elke aanspraak jegens ModiForce ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake
dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat ModiForce in voor zowel de deugdelijkheid van het door ModiForce
geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende:
a. een termijn van 12 maanden na levering (artikel IV lid 3). Indien montage c.q. installatie door Opdrachtgever is
overeengekomen geldt voornoemde verplichting voor ModiForce gedurende een termijn van 12 maanden na montage c.q.
installatie, doch uiterlijk tot 18 maanden na levering (artikel IV lid 3). Voor afzonderlijk geleverde onderdelen geldt een
termijn van 6 maanden na bedoelde levering;
b. een termijn van zes maanden voor verrichte reparatie- en revisiewerkzaamheden, welke termijn ingaat na beproeving
onzerzijds direct na de reparatie c.q. revisie, ongeacht of het gerepareerde of gereviseerde dan in bedrijf gaat. Binnen die
termijn aan het licht getreden gebreken als gevolg van ondeugdelijke aan- of ingebrachte onderdelen of materialen dan wel
onvoldoende aantoonbaar gebleken vakmanschap door ModiForce of vanwege door ModiForce ingezette werknemers –
een en ander ter onzer beoordeling – zullen op dezelfde voorwaarden worden verholpen als vermeld in art. XI, lid 4 , mits zij
binnen 8 dagen na het eerste optreden daarvan schriftelijk aan ModiForce zijn gemeld.
3. De garantietermijn als gesteld in lid 2, wordt na het verhelpen van de gebreken niet verlengd.
4. Onder de in de leden 1en 2 bedoelde garantie vallende gebreken aan zich binnen de Nederlandse landsgrenzen
bevindende producten zullen door ModiForce worden verholpen overeenkomstig de specifiek voor die producten door de
fabrikant van toepassing verklaarde garantieverplichtingen. Voor zich buiten Nederland bevindende producten zal
Opdrachtgever een beroep kunnen doen op de lokale dealer, die binnen die regio is gehouden tot nakoming van de
garantieverplichtingen van de fabrikant. Blijkt zulks niet mogelijk en wordt derhalve onze overkomst gewenst, dan komen
transport- en reiskosten vanaf de Nederlandse grens alsmede eventuele wacht- en verblijfkosten voor rekening van
Opdrachtgever. De garantie voorziet in alle gevallen, behalve in kosteloze toezending binnen Nederland van het vervangend
materiaal, onder meer ook in redelijke en gebruikelijke arbeid die nodig is om het defect te herstellen en indien nodig, zulks
ter onzer beoordeling, in arbeid voor demonteren of weer aansluiten van het product op de werktuigen, fundatie en overige
aansluitsystemen. Door ModiForce te maken kosten, die verder gaan dan de hierboven omschreven verplichtingen, zoals
maar niet beperkt tot transportkosten in het buitenland, wacht-, reis-, verblijf- en kosten voor onderzoek door deskundigen
alsmede bijkomende arbeid wegens de- en montages, die bij herstel onder normale werkplaats omstandigheden niet zouden
voorkomen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever ModiForce assistentie verlenen
bij eventuele de- en montage.
5. Opdrachtgever kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van ModiForce noodzakelijke werkzaamheden voor onze
rekening door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk/marktconform zijn. Voor de vaststelling van
die redelijkheid is het kostprijsniveau van ModiForce leidend. De derde, die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren, zal door
ModiForce in nauw overleg met Opdrachtgever worden aangewezen. Herstel bij een derde volgens dit artikellid is alleen
toegestaan:
a. indien ModiForce niet, of niet tijdig, in staat is het gebrek in eigen bedrijf te herstellen;
b. indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport van het product naar ModiForce en
de kosten van herstel;
c. indien in verband met de omstandigheden van de Opdrachtgever aantoonbaar niet kan worden verlangd dat hij het herstel
in de werkplaats van ModiForce laat uitvoeren.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door Opdrachtgever van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene
normale gebruik;
b. gebreken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, inen
uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van
het product;
c. montage/installatie of reparatie door derden behoudens als bedoeld in lid 5 waaronder begrepen de Opdrachtgever;
d. op verzoek van de Opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen respectievelijk zaken;
e. materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever zijn toegepast,
alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
g. Reparatie-, demontage of andere werkzaamheden die de opdrachtgever uitvoert ter zake van het product zonder
voorafgaande goedkeuring;
h. Indien de Opdrachtgever gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingsstukken van
het gekochte of gerepareerde heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden.
7. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze overeenkomst voortvloeit, is
ModiForce met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
8. Indien ModiForce ter voldoening aan de garantieverplichtingen onderdelen en/of producten vervangt, worden deze
vervangen onderdelen/producten eigendom van ModiForce . De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet
verlengd.
9. Ter zake van door ModiForce uitgevoerde inspecties, controles, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen
garantie gegeven. Evenmin aanvaardt ModiForce enige verantwoordelijkheid voor ontwerpen en onderdelen die door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
10. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen, die voor
hem voortvloeien uit enige met ModiForce gesloten overeenkomst.
11. De aansprakelijkheid van ModiForce is beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
Behoudens grove schuld en/of opzet onzerzijds en behoudens het bepaalde in lid 2 is alle aansprakelijkheid voor ModiForce
voor welke schade dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen schade aan personen en/of zaken van derden
uitgesloten.
12. De Opdrachtgever is gehouden ModiForce te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van alle schade.

Art. XII – Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ModiForce gerechtigd om
zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Voorts is ModiForce
gedurende de opschorting bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding is ModiForce gerechtigd
terstond betaling te verlangen voor hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds is verricht.
2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ModiForce
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat
voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ModiForce te
voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al
dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van
zijn vorderingen, is ModiForce gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te
ontbinden, zulks zonder tot enige schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en onverminderd de ModiForce verder
toekomende rechten. Gedurende de opschorting is ModiForce bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor
uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
3. In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens lid 2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder
aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding door ModiForce bespaarde
kosten.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. XIII – Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn
van zodanige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter bij de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.
2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zal steeds het Nederlands
recht van toepassing zijn.